Firmy

Technické riešenia

Našim partnerom ponúkame a vytvárame niekoľko typov technických riešení, vyberaných na základe potrieb a špecifík jednotlivých projektov.

CMS - CONTENT MANAGEMENT SYSTEM

Online aplikácie na tvorbu, organizáciu a správu obsahu - Content Management Systems. Ponúkame systémy umožňujúce vytváranie projektov v jednoduchom a modernom prostredí. Pod projektom máme v tomto prípade na mysli kombinácie textu, fotografií a hovoreného slova (hudby), videa či možnosti vytvorenia vlastných jednoduchých e-learningových cvičení, ktoré sa môžu ale nemusia stať súčasťou projektu, ktorý si užívatelia sami v aplikácii vytvárajú. Projekty vytvorené v aplikácii môžu mať formu statickú či formu dynamickej prezentácie (napr. prelínanie viacerých za sebou radených fotografií). Projektové práce je zväčša možné vytlačiť a použiť i v klasickej, papierovej podobe. Systémy tiež umožňujú priraďovanie skupín užívateľov k práci na jednotlivých projektoch s rôznymi oprávneniami a využívajú technológiu Microsoft ASP.net s ukladaním dát v databáze MS SQL Server. Inovatívnym prvkom uvedeného typu aplikácie je možnosť tvorby 4 typov vlastných jednoduchých e-learningových cvičení. Content Management Systems odporúčame používať v prípade, ak realizátor projektu požaduje užívateľsky jednoduchý nástroj na tvorbu a prezentáciu projektových prác, ktoré sú spravované formou databáz. Takéto riešenia sú vhodné pre všetky typy škôl a neziskových organizácií, múzeí a ďalších inštitúcií, kde sa vyžaduje aktívna práca cieľovej skupiny užívateľov (napr. študentov, žiakov, účastníkov workshopov, vzdelávacích kurzov a pod.), ktorá sa podieľa na vytváraní obsahu (tvorba a prezentácia projektových prác s možnosťou použitia rôznych typov multimediálnych prvkov - fotografie, audionahrávky, videá, interaktívne cvičenia na preskúšanie či oživenie témy).

 

LMS - LEARNING MANAGEMENT SYSTEM a E-COACHING

Unikátny vývojový nástroj spoločnosti CFME umožňuje vývoj a flexibilné úpravy e-learningových modulov priamo on-line formou bez nevyhnutnosti inštalácie špeciálneho softwaru. Väčšinu úprav (tvorbu textov, rozloženie prvkov slidu, vloženie nového objektu alebo naopak vymazanie nepotrebného a pod.) zvládne po krátkom zaškolení i neprogramátor (napr. autor obsahu modulu). Zložitejšie funkcie, ako sú funkčné a animačné závislosti a nadväznosti, sú už určené pre profesionálnych designerov. Títo uvedené funkcie takisto upravujú on-line formou. Výukové e-learnignové moduly vytvorené v prostredí e-coachingu je možné jednoducho na diaľku editovať a modifikovať pomocou rozhrania postaveného na technológii Adobe® Flash® Builder™ 4 (predtým Adobe Flex® Builder™) a ASP.NET. Časť dát modulov je na serveri uložená v XML súboroch, časť v databáze. Celý modul je možné vyexportovať tak, aby mohol bežať i samostatne z CD-ROMu. V takom prípade by však logicky nebolo možné ukladať výsledky užívateľov na serveri dodávateľa, ale len na počítači užívateľa. Architektúra e-learningového systému sa skladá zo serverovej a klientskej zóny. Klientskú časť tvorí vlastný modul kurzu, ku ktorému sa užívateľ dostane pomocou systému na riadenie výučby (LMS). Ten je z dôvodu jednoduchej obsluhy v našom prípade zjednodušený na registráciu, ukladanie individuálnych dát a jednoduchú štatistiku. E-learningové moduly sú vytvorené pomocou technológie Adobe® Flash®. Serverovú časť systému tvorí Learning Management System. Náš systém je postavený na technológii ASP.NET. Na ukladanie dát, správu užívateľských účtov a výsledkov používame technológiu MS SQL Server. LMS - learning management system a e-coaching je vhodný pre všetky typy vzdelávacích inštitúcií, ktoré uprednostňujú modernú, inovatívnu formu výučbu metódou e-learningu alebo blended - learning. Navrhovaná technológia umožňuje pretransformovanie akéhokoľvek obsahu do digitálnej - online podoby. Na tvorbu e-learningových modulov má dnes CFME vďaka vyššie uvedenému vlastnému vývojovému nástroju aktuálne k dispozícii 187 typov interaktívnych šablón, ktoré je v ľubovoľných kombináciách možné použiť na tvorbu výukových modulov. E-learningové kurzy vytvárame podľa požiadaviek zadávateľa na kľúč (kompletné obsahové i technické spracovanie vrátane ozvučenia, grafiky a pod.), v úzkej spolupráci so zadávateľom, pričom tvorcom obsahu je zadávateľ a CFME poskytuje metodickú pomoc a technické a grafické spracovanie modulov alebo v prípade záujmu CFME poskytne technický nástroj zadávateľovi, ktorý si kurzy vytvára sám.

 

KOMPLEXNÉ INTERAKTÍVNE PORTÁLY

Komplexné interaktívne portály postavené na platforme PHP s využitím AJAXu, obsahujúce rôzne typy interaktívnych hier, súťaží či iných interaktívnych prvkov vytvorených pomocou technológie Adobe Flash. Na ukladanie dát je použitá databáza MySQL s replikáciou dát na Master a Slave. Takýto druh portálu je možné prevádzkovať v prostredí Web Farm Framework pre optimálne vyťaženie viacerých serverov. Uvedené riešenie je vhodné pre veľké inštitúcie s cieľom plnohodnotného využitia najnovších technológií pri riešení komplexných vzdelávacích projektov, ktoré vyžadujú vysokú mieru interaktivity.

 

INÉ ŠPECIALIZOVANÉ INTERAKTÍVNE APLIKÁCIE

Interaktívne aplikácie na prezentačné či vzdelávacie účely. Jedná sa o aplikácie na dotykové obrazovky zabudované do steny, v podobe panelu, alebo v samostatnem kiosku. Na požiadanie zabezpečíme SW i HW. Aplikácie môžu byť buď samostatné alebo počítače, na ktorých sa používajú, môžu byť prepojené do siete s diaľovým ovládaním. Na všetkých počítačoch môžu byť spustené rovnaké alebo rôzne aplikácie. V prípade prepojenia je nutný centrálny server s ASP.NET a MySQL. Aplikácie umožňujú priamy prístup, alebo prihlásenie pomocou čipových kariet (napr. vo forme čipových náramkov na ruku), ktoré slúžia na identifikáciu užívateľov. Pri jednej obrazovke môže jednu aplikáciu používať jeden, alebo i viac užívateľov naraz (viacúrovňové vzdelávacie hry pre 2 a viac hráčov). Užívatelia môžu používaním aplikácie získavať body do súťaží. Aplikácie môžu byť vysoko multimediálne - obsahujúce animácie, videá, hry, animované a nahovorené postavičky - sprievodcov. Aplikácie využívajú technológiu Adobe Flash v podobe AIR aplikácie. U aplikácie je možné zabezpečiť optimalizáciu pre webové použitie. Uvedené riešenia sú vhodné pre vzdelávacie a iné inštitúcie so stálymi expozíciami alebo výstavami, ktorým umožnia sprostredkovať informácie návštevníkom motivačnou a inovatívnou, hravou formou (múzeá, galérie, planetáriá, zoologické a botanické záhrady s uzavretými pavilónmi, výstaviská, športové haly, veľké areály škôl, firmy prezentujúce sa na výstavách a pod.).