Centre for Modern Education

Ochrana osobných údajov spoločnosti Centre for Modern Education, s.r.o.

Spoločnosť Centre for Modern Education (CZ), s.r.o., IČ: 25631659, so sídlom Praha 8, Pobřežní 34, PSČ 18000, zapísaná v obchodnom registri vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel C vložka 56409 (ďalej len „CfME“) je v zmysle obecného nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochrane osobných údajov (GDPR) buď Správcom osobných údajov, alebo v niektorých prípadoch Spracovávateľom osobných údajov, najčastejšie pre klientov ktorý si u spoločnosti CfME objednali e-learning určený svojim zamestnancom alebo iným užívateľom.

 

Spoločnosť CfME pri spracovaní osobných údajov dodržuje povinnosti stanovené právnymi predpismi, najmä zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a obecným nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochrane osobných údajov (GDPR).

Obecné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochrane osobných údajov (GDPR) je novou ucelenou právnou úpravou ochrany osobných údajov. Cieľom právnej úpravy GDPR je ochrana subjektov údajov pred neoprávneným zachádzaním s ich osobnými údajmi, a to vrátane umožnenia väčšej kontroly nad tým, čo sa s ich osobnými údajmi deje.

 

Kontaktné údaje

Email: info@cfme.net
Telefón: +420 234 705 520

 

Základné pojmy

„Spracovanie osobných údajov“ je akákoľvek operácia s osobnými údajmi (vrátane zhromažďovania, uloženia, použitia a vymazania)

„Anonymizácia“ je operácia s osobnými údajmi, po ktorej prevedení nebude možné naďalej údaje priradiť ku konkrétnej osobe (také údaje potom už nie sú osobnými údajmi v zmyslu GDPR).

„Pseudonymizácia“ je operácia s osobnými údajmi, po ktorej prevedení nebude možné bez použitia dodatočných informácií priradiť osobné informácie ku konkrétnej osobe.

Správca určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov (alebo mu sú určené zákonom).

Spracovateľ spracováva osobné údaje pre Správcu.

Citlivé osobné údaje, po novom „zvláštne kategórie osobných údajov“, sú údaje o zdravotnom stave, údaje o rasovom či etnickom pôvode, náboženskom vyznaní či filozofickom presvedčení atď.

Spracovávať takéto údaje je možné iba po splnení prísnejších podmienok.

 

Údaje spracovávané pri poskytovaní služieb e-learningu

Kategórie spracovávaných osobných údajov
Pre absolvovanie e-learningu, v niektorých prípadoch taktiež pre vystavenie certifikátu alebo pri zadávaní a vyhodnocovaní úloh, je potrebné prostredníctvom registrácie spracovávať tieto osobné údaje užívateľov:

 • meno
 • priezvisko
 • e-mail

Nad rámec týchto údajov spracovávame u nasledujúcich e-learningov ešte ďalšie osobné údaje

užívateľov.

Niektoré e-learningové projekty sú verejne prístupné bez nutnosti registrácie – v takomto prípade je ich použitie úplne anonymné a nedochádza v nich ku spracovaní osobných údajov.

 

Účel spracovania osobných údajov

Údaje spracovávame za účelom poskytnutia služby – užívanie či absolvovanie e-learningu, teda ku splneniu zmluvy so subjektom údajov.

Emailovú adresu môžeme využívať taktiež k zasielaní emailov s informáciami o súvisiacich produktoch spoločnosti CfME; iné informácie zasielame prostredníctvom emailu len na základe poskytnutého súhlasu.

 

Právny titul spracovania osobných údajov

Právny titul je to, čo nás oprávňuje tieto osobné údaje spracovávať, resp. to prečo musíme tieto údaje spracovávať.

Základné osobné údaje môžeme a zároveň aj musíme spracovávať preto, aby sme mohli splniť uzavretú zmluvu – teda poskytnúť službu, ktorú si užívateľ objednal.

Zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti nám (pri splnení predpísaných podmienok) umožňuje, aby sme svojich zákazníkov emailom alebo napr. smskou oslovovali s ponukou našich ďalších podobných produktov, taktiež môžeme oslovovať aj tých, ktorý nie sú našimi zákazníkmi, ak nám k tomu dali súhlas (v zmysle GDPR tak činíme na základe oprávneného záujmu Správcu).

 

Doba spracovávania osobných údajov

Údaje o užívateľoch e-learningu uchovávame v databáze takto:

Užívateľ zostáva registrovaným účastníkom, ma svoj osobný profil v databáze e-learningu, aby sa mohol v budúcnosti vrátiť k absolvovaným lekciám alebo využiť ďalšie možnosti e-learningu. Tieto údaje môžeme kedykoľvek zmazať na základe žiadosti užívateľa, inak sú mazané, resp. anonymizované buď po uplynutí doby udržateľnosti projektu a/alebo po naplnení doby 3 rokov, počas ktorých nezaznamenáme žiadnu aktivitu či prihlásenie daného užívateľa.

Údaje zákazníka tiež zostávajú na účtovníckych dokladoch po zákonom stanovenú dobu pre archiváciu účtovníckych dokladov.

 

Zabezpečenie osobných údajov

Všetky osobné údaje sú spracované v elektronickej podobe. Údaje sú uložené na servery spoločnosti CfME a sú zálohované na záložnom servery. K ochrane dát na serveroch sú prijaté všetky potrebné technické opatrenie tak, aby bolo eliminované riziko straty či úniku údajov. K samotným údajom potom majú prístup iba tí pracovníci spoločnosti CfME, ktorý sú  preškolený o ochrane osobných údajov a správnych postupoch zaručujúcich, že nedôjde k strate alebo úniku údajov či výsledkov alebo ich poškodení. Okruh pracovníkov, ktorý majú k údajom prístup je obmedzený na tých, ktorý ich nevyhnutne potrebujú.

Údaje nie sú predávané ďalej tretím osobám.

 

Informácie o použití cookies na týchto webových stránkach

Tieto webové stránky využívajú pre personalizáciu webu a jeho pohodlnejšie prechádzanie súbory cookies.

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré navštívená stránka odošle do prehliadače a ktoré umožňujú zaznamenať informácie o Vašej návšteve webovej stránky, takže pri ďalšej návšteve tieto údaje nemusíte opakovane zadávať. Cookies je možné si predstaviť ako pamäť webovej stránky. Súbory cookie je taktiež možné použiť k zobrazovaní tzv. behaviorálne cielenej online inzercie, teda k zobrazovaniu iba takej reklamy, ktorá je relevantná pre daného konkrétneho užívateľa, bez toho aby bol obťažovaný reklamou, ktorá ho nezaujíma. Cookies nemožno použiť na zistenie totožnosti návštevníkov stránok ani k akémukoľvek zneužití prihlasovacích údajov.

Na našich stránkach používame tieto cookies: -----

Prostredníctvom svojho prehliadača môžete súbory cookies spravovať, teda ich môžete mazať, povoliť, zakázať alebo povoliť len pre niektoré stránky.

 

Práva subjektov údajov

Každý, ktorého osobné údaje sú spracovávané (ďalej len „Subjekt údajov“), má nasledujúce práva. Za dieťa ich potom môže uplatniť zákonný zástupca.

 

Právo na prístup

Každý ma právo sa dozvedieť, či sú alebo nie sú jeho údaje spracovávané – ak áno, potom má právo získať prístup k týmto údajom a ďalej k informáciám o účeloch ich spracovania, kategóriách údajov, príjemcoch, dobe uloženia, o práve podať sťažnosť, o zdrojoch údajov (ak ním nie je Subjekt údajov), či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a ďalej ma právo získať kópiu týchto údajov.

 

Právo na opravu

Subjekt údajov má právo, aby Správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím k účelom spracovania má Subjekt údajov právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

 

Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“)

Subjekt údajov má právo, aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa daného Subjektu údajov týkajú. Podmienkou pre vymazanie je však splnenie niektorých podmienok stanovených GDPR:

 • Osobné údaje už nie sú potrebné k účelu, ku ktorému boli zhromaždené
 • Subjekt údajov odvolá súhlas a neexistuje zároveň iný právny dôvod (titul) ku spracovaní
 • Subjekt údajov vznesie námietku proti spracovaniu a neexistuje žiadny prevažujúci dôvod pre spracovanie.
 • Osobné údaje sú spracovávané protiprávne.
 • Vymazanie ukladá právny predpis.
 • Ide o údaje o dieťati zhromaždené v súvislosti so službami informačnej spoločnosti.

 

Právo na obmedzenie spracovania

Subjekt údajov ma právo, aby Správca obmedzil spracovávanie osobných údajov v prípade stanovených GDPR (Subjekt popiera presnosť údajov; spracovanie je protiprávne, avšak Subjekt odmieta vymazanie; Správca údaje nepotrebuje k pôvodnému účelu, ale Subjekt ich požaduje pre uplatnenie svojich nárokov; Subjekt vzniesol námietku). Spracovanie údajov sa v takomto prípade obmedzí na ich uloženie ak nie je vydaný súhlas Subjektu s iným spracovaním.

 

Právo na prenositeľnosť údajov

Subjekt údajov má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a zároveň má právo predať tieto údaje ďalej inému Správcovi bez toho by tomu Správca bránil. Toto právo sa vzťahuje na prípady výslovne uvedené v GDPR, teda ak sú údaje spracovávané na základe súhlasu alebo zmluvy a zároveň ak sú údaje spracovávané automatizovane. V prípade osobných údajoch spracovávaných spoločnosťou CfME, k takejto situácii bežne nedochádza.

 

Právo vzniesť námietku

Subjekt údajov má právo vzniesť námietku proti spracovaní osobných údajov a Správca ďalej takéto údaje nespracováva v prípade, že:

 • Ide o spracovanie osobných údajov potrebných pre plnenie úloh vo verejnom záujme alebo na ňom má Správca oprávnený záujem a Správca nepreukáže prevažujúci záujem na spracovanie nad právami a slobodami Subjektu a údajov.
 • Ide o spracovanie pre účely priameho marketingu

 

Právo odvolať súhlas

Ak je spracovanie osobných údajov založené na súhlase so spracovaním osobných údajov poskytnutým Subjektom údajov, má tento Subjekt právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

 

Právo podať sťažnosť

Ak sa Subjekt údajov domnieva, že došlo k porušeniu právnych predpisov v súvislosti s ochranou jeho osobných údajov, má právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.