Školy

Green Wheels

 

web logo horizontal.png

 

Projekt je zameraný na tvorbu tzv. blended learning vzdelávacích materiálov v oblasti údržby a opráv hybridných a elektrických vozidiel pre študentov učňovských a maturitných odborov na stredných školách v oblasti automobilového priemyslu. V projekte je kladený dôraz na vyžívanie inovatívnych učebných metód, ako napr. tzv. metódy kritického myslenia, bádateľského učenia, metódy obrátenej triedy, metódy CLIL a iných. V projekte sa snažíme o tvorbu kvalitných a inovatívnych materiálov pre učiteľov a študentov. Súčasťou projektu budú aj školenia učiteľov v nových metodických prístupoch. V projekte taktiež vytvoríme nové kurikulum pre oblasť údržby a opráv hybridných a elektrických vozidiel v súlade s požiadavkami ECVET a EQUAVET tak, aby dochádzalo k unifikácii a štandardizácii výsledkov vzdelávania naprieč krajinami.

Výstupy projektov budú e-learningové interaktívne výukové moduly podporené LMS, pracovné listy a videá pre praktickú výuku, metodické materiály pre učiteľov, online výkladový slovník odborných pojmov v 4 jazykových mutáciách, ECVET systém pre daný odbor a školenie učiteľov.

Projektové konzorcium pozostáva zo 14 partnerov zo 4 krajín – Česká republika, Slovenská republika, Veľká Británia a Maďarsko. V každej z projektových krajín je v projekte zapojená jedna škola v odbore automobilového priemyslu, jedna profesionálna organizácia v tomto odbore a vedúca inštitúcia na poli vzdelávania. Projekt vedie česká organizácia Centre for Modern Education, ktorá má bohaté skúsenosti s administráciou medzinárodných projektov v oblasti vzdelávania.

cz_logo_positive.png