Školy

Ponúkame

  • Pomoc s prípravou vzdelávacích projektov či projektových zámerov.
  • Pomoc s tvorbou inovatívnych vzdelávacích materiálov – metodická podpora, podpora využitia moderných technológií.
  • Vývoj elearningu, ktorý bude možné prevádzkovať v škole v rámci povinne voliteľných aj nepovinných predmetov či mimoškolskej činnosti.
  • Navrhovanie a realizáciu vzdelávacích produktov s využitím digitálnych technológií (multimediálne hry, online cvičenia, vzdelávacie portály, elearningové kurzy a ďalšie).
  • Komplexné vzdelávacie projekty určené pre konkrétnu školu či skupinu škôl (napr. portály pre konkrétne vyučovacie predmety, digitalizácia učebných materiálov a online moduly).
  • Pomoc so zabezpečením finančných prostriedkov na realizáciu vyššie uvedených aktivít (pomôžeme vám nájsť vhodný zdroj financovania, spracovať projektový zámer reagujúci na vaše potreby i napísať grantovú žiadosť).  Konzultácie a spracovanie projektových žiadostí ponúkame našim partnerom zdarma.