Školy

Realizované projekty

Rozprávková škola rozpravkova skola_small.jpg

Portál s interaktívnymi cvičeniami s grafikou pre najmenších užívateľov určený pre žiakov a učiteľov I. stupňa základných škôl i individuálnych záujemcov - rodičov školopovinných detí. Portál je možné používať vo vyučovaní i doma na prípravu do školy. Aktuálne obsahuje cca 2000 cvičení z matematiky a Anglického jazyka. Aktuálne pripravujeme interaktívny špecializovaný Slovenský jazyk.

 

Škola za školou skola za skolou_small.jpg

Jazykový portál na interaktívnu výučbu angličtiny, nemčiny, francúzštiny pre II. stupeň základných škôl a stredné školy a slovenského jazyka pre 5. a 6. ročník ZŠ. Portál nadväzuje na učebnice používané v školách a je rozdelený na žiacky a učiteľský modul. Okrem cvičení obsahuje motivačnú vedomostnú hru.

 

Krajina za školou krajina za skolou_small.jpg

Špecializovaná webová aplikácia pre žiakov, študentov i pedagógov na medzipredmetové projektové vyučovanie. Je určená pre II. stupeň základných škôl a stredné školy. Dodáva sa s metodikou na tematicky zamerané projektové vyučovanie, IKT školením a ďalšími podpornými službami.

 

Projektové vyučovanie projektove vyucovanie_small.jpg

Špecializovaná webová aplikácia na projektové vyučovanie. Je určená pedagógom II. stupňa základných a stredných škôl. Slúži na zdieľanie nápadov a námetov na projektové vyučovanie. Súčasťou je metodický e-learningový kurz pre učiteľov obsahovo zameraný na praktickú prípravu projektového vyučovania.

 

Volantvolant_small.jpg

Portál na osvojenie si a precvičovanie terminológie odborného cudzieho jazyka z oblasti autoprofesií. Obsahuje cca 4200 interaktívnych cvičení z odbornej AJ, NJ a FrJ. Cvičenia sú štrukturované do 5 modulov pre každý jazyk a sú určené študentom a pedagógom stredných odborných škôl, vysokých škôl či iným záujemcom o odborný cudzí jazyk z radov podnikov automobilového priemyslu i verejnosti.

 

Fair trade z prvej rukyfair trade_small.jpg

Projekt zameraný na zvýšenie povedomia o Fair Trade – spravodlivom obchode. V rámci projektu sme vytvorili e-learningový kurz, webové stránky, content management systém pre tvorbu žiackych projektov a interaktívnu mapu fair trade fariem vo svete.

 

Voda v krajinevoda v krajine_small.jpg

Projekt zameraný na environmentálnu výchovu. V rámci projektu sme vytvorili e-learningový kurz, webové stránky, content management systém pre tvorbu žiackych projektov a nápadovník pre učiteľov.

 

 

Rovnaká šanca - Očami žiakovocami ziakov_small.jpg

Rozsiahly antidiskriminačný projekt zameraný na spoluprácu a vzájomné poznanie medzi väčšinovou spoločnosťou a Rómami na 40 školách na Slovensku, koordinovaný Nadáciou škola dokorán.

 

 

Finančná gramotnosťfinancna gramotnost_small.jpg

E-learningový kurz zameraný na pomoc mladým ľuďom zorientovať sa v základných finančných produktoch prostredníctvom prípadových štúdií, vychádzajúcich z praktických situácií.

 

 

Kurz digitálnej fotografiedigi foto zoner_small.jpg

E-learningový kurz digitálnej fotografie a úpravy snímok realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Zoner. Kurz je určený pre žiakov II. stupňa základných škôl a stredné školy.

 

 

pribeh planety zem_small.jpgPríbehy planéty Zem

Vytvorenie interaktívnych vzdelávacích hier na dotykové obrazovky, e-learningového kurzu pre učiteľov a metodiky k výstave obsahovo zameranej na geológiu pre České národné múzeum.

 

 

Jazyky na mieruhovorme spolu_small.jpg

Špecializovaná webová aplikácia na projektové vyučovanie predmetu cudzí jazyk. Žiaci si v aplikácii vytvárajú vlastné projekty, využívajúc pri tom multimédiá (fotografie, videá, audionahrávky, jednoduché e-learningové cvičenia). Aplikácia je určená pre II, stupeň základných škôl a stredné školy.

 

Tvorba digitálneho obsahu

Nástroj na vytváranie digitálnych učebných materiálov a vlastných e-learningových interaktívnych cvičení pre všetky stupne škôl.