Centre for Modern Education

Vzdelávanie

 

Chcete si osvojiť nové vedomosti, zlepšiť svoje pedagogické zručnosti, či naučiť sa využívať inovatívne metódy vo vzdelávaní? Ponúkame Vám AKREDITOVANÉ PROGRAMY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA, prioritne zamerané na širšie využívanie IKT vo vyučovaní.


Využívanie e-learningu vo vyučovaní cudzích jazykov na základných a stredných školách (AKREDITOVANÝ)

 

POČET KREDITOV: 12
Druh: aktualizačné vzdelávanie
Komu je program určený: učiteľom prvého a druhého stupňa ZŠ a SŠ, prípadne zahraničným lektorom
Vyučovací predmet: anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk
Obsah vzdelávania: zavádzanie IKT a e-learningu do vyučovania predmetu cudzí jazyk, užívateľský softvér / e-learningový portál v pedagogickej praxi, príprava inovatívnych vyučovacích hodín predmetu cudzí jazyk, praktická výučba – učíme inovatívne
Čo vám program ponúka:
- v rámci vzdelávacieho programu si osvojíte základné zručnosti v oblasti narábania s e-learningovým portálom, vhodným pre vyučovanie cudzích jazykov na I. a II. stupni ZŠ a SŠ
- budete vedieť efektívne vyberať a realizovať vhodné vyučovacie formy a inovatívne metódy vo vzdelávaní s využitím e-learningu a metódy E-U-R
- ako účastník vzdelávania získate bezplatne prístup k IKT didaktickej pomôcke – k e-learningovému portálu Škola za školou (učiteľ na II. stupni ZŠ a SŠ) alebo k Rozprávkovej škole (učiteľ na I. stupni ZŠ) po dobu 1 roka pre učiteľa a 20 žiakov – vhodnej pre riadenú výučbu
Rozsah: 50 hodín, z toho 8 hod. prezenčne a 42 hod. dištančne
Poplatok za vzdelávací program: 80,- EUR

viac o programe a termínoch úvodných školení ...

 

***

 

Využívanie informačno-komunikačných technológií v projektovom vyučovaní (AKREDITOVANÝ)


POČET KREDITOV: 14
Druh: aktualizačné vzdelávanie
Komu je program určený: učiteľom druhého stupňa ZŠ a SŠ
Obsah vzdelávania: zavádzanie IKT a využitie špecializovaných Content management systémov (CMS) v projektovom vyučovaní, špecializované CMS v pedagogickej praxi, inovatívne metódy projektového vyučovania, učíme projektovo – využitie vo vyučovacom procese
Čo vám program ponúka:
- v rámci vzdelávacieho programu si osvojíte základné zručnosti v narábaní so špecializovanými CMS (systém vhodný pre tvorbu online projektových výstupov) a dostupnými IKT v rámci projektového vyučovania
- naučíte sa efektívne vyberať a realizovať vhodné vyučovacie formy a inovatívne metódy vo vzdelávaní s využitím CMS a zlepšíte svoje IKT zručnosti
- ako účastník vzdelávania získate bezplatne prístup k IKT didaktickej pomôcke – k špecializovanému CMS po dobu 1 roka pre učiteľa a pre 15 žiakov – vhodnej pre projektové vyučovanie
Rozsah: 60 hodín, z toho 16 hod. prezenčne a 44 hod. dištančne
Poplatok za vzdelávací program: 140,- EUR

viac o programe a termínoch úvodných školení ...

 

***

 

Tvorba digitálnych učebných materiálov (AKREDITOVANÝ)


POČET KREDITOV: 25
Druh: inovačné vzdelávanie
Komu je program určený: učiteľom prvého a druhého stupňa ZŠ a SŠ
Obsah vzdelávania: zavádzanie IKT a využívanie digitálnych učebných materiálov vo vyučovaní na I. a II. stupni ZŠ a SŠ, užívateľský softvér / využitie špecializovaného nástroja na tvorbu digitálnych učebných materiálov v pedagogickej praxi, inovatívne metódy vo vyučovaní s využitím digitálnych učebných materiálov / tvorba vlastných digitálnych učebných materiálov, využitie digitálnych učebných materiálov vo vyučovacom procese
Čo vám program ponúka:
- v rámci vzdelávacieho programu si osvojíte základné zručnosti práce s nástrojom na tvorbu vlastných digitálnych učebných materiálov a naučíte sa vytvárať interaktívne materiály podľa svojich potrieb
- budete vedieť efektívne vyberať a realizovať vhodné vyučovacie formy a inovatívne metódy vo vzdelávaní s využitím digitálnych materiálov a metódy E-U-R
- ako účastník vzdelávania získate bezplatne prístup k IKT didaktickej pomôcke – k špecializovanému nástroju na tvorbu digitálnych učebných materiálov (DUM) po dobu 1 roka pre učiteľa a  prístup k vytvoreným DUM pre následné praktické používanie vo vyučovaní
Rozsah: 110 hodín, z toho 16 hod. prezenčne a 94 hod. dištančne
Poplatok za vzdelávací program: 250,- EUR

viac o programe a termínoch úvodných školení ...

 

***

 

Využívanie digitálneho obsahu vo vyučovaní cudzích jazykov na stredných odborných školách (AKREDITOVANÝ)


POČET KREDITOV: 11

Druh: aktualizačné vzdelávanie
Komu je program určený: učiteľom na strednej odbornej škole
Vyučovací predmet: anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk
Obsah vzdelávania: komunikácia prostredníctvom IKT, užívateľský softvér a digitálny obsah v pedagogickej praxi, inovatívne metódy vo vyučovaní cudzích jazykov, využívanie IKT vo vyučovacom procese
Čo vám program ponúka:
- v rámci vzdelávacieho programu si osvojíte základné zručnosti v oblasti narábania s e-learningovým portálom www.volant.sk, vhodným pre vyučovanie cudzích jazykov na stredných odborných školách automobilových a relevantného zamerania
- budete vedieť efektívne vyberať a realizovať vhodné vyučovacie formy a inovatívne metódy vo vzdelávaní s využitím e-learningu a metódy E-U-R
- ako účastník vzdelávania získate bezplatne prístup k IKT didaktickej pomôcke – k e-learningovému portálu VoLanT na vyučovanie cudzích jazykov pre SOŠ po dobu 1 roka pre učiteľa a ďalších 15 prístupov pre žiakov – vhodnej pre riadenú výučbu
Rozsah: 45 hodín, z toho 5 hod. prezenčne a 40 hod. dištančne
Poplatok za vzdelávací program: 75,- EUR

viac o programe a termínoch úvodných školení ...

 

***

Pre viac informácií nás, prosím, kontaktujte. V prípade záujmu 5 a viac učiteľov z jednej školy ponúkame možnosť dohodnúť si samostatný termín školení, ktoré sa môžu realizovať v priestoroch Vašej školy.