Centre for Modern Education

Vzdelávanie

Prehľad akreditovaných vzdelávacích programov realizovných v rokoch 2012-2013

 

Využívanie e-learningu vo vyučovaní cudzích jazykov na základných a stredných školách

Počet kreditov: 12
Druh: aktualizačné vzdelávanie
Komu je program určený: učiteľom prvého a druhého stupňa ZŠ a SŠ, prípadne zahraničným lektorom
Vyučovací predmet: anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk
Obsah vzdelávania: zavádzanie IKT a e-learningu do vyučovania predmetu cudzí jazyk, užívateľský softvér / e-learningový portál v pedagogickej praxi, príprava inovatívnych vyučovacích hodín predmetu cudzí jazyk, praktická výučba – učíme inovatívne

Viac o programe...

 

Využívanie informačno-komunikačných technológií v projektovom vyučovaní

Počet kreditov: 14
Druh: aktualizačné vzdelávanie
Komu je program určený: učiteľom druhého stupňa ZŠ a SŠ
Obsah vzdelávania: zavádzanie IKT a využitie špecializovaných Content management systémov (CMS) v projektovom vyučovaní, špecializované CMS v pedagogickej praxi, inovatívne metódy projektového vyučovania, učíme projektovo – využitie vo vyučovacom procese

Viac o programe...

 

Tvorba digitálnych učebných materiálov

Počet kreditov: 25
Druh: inovačné vzdelávanie
Komu je program určený: učiteľom prvého a druhého stupňa ZŠ a SŠ
Obsah vzdelávania: zavádzanie IKT a využívanie digitálnych učebných materiálov vo vyučovaní na I. a II. stupni ZŠ a SŠ, užívateľský softvér / využitie špecializovaného nástroja na tvorbu digitálnych učebných materiálov v pedagogickej praxi, inovatívne metódy vo vyučovaní s využitím digitálnych učebných materiálov / tvorba vlastných digitálnych učebných materiálov, využitie digitálnych učebných materiálov vo vyučovacom procese

Viac o programe...

 

Využívanie digitálneho obsahu vo vyučovaní cudzích jazykov na stredných odborných školách

Počet kreditov: 11
Druh: aktualizačné vzdelávanie
Komu je program určený: učiteľom na strednej odbornej škole
Vyučovací predmet: anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk
Obsah vzdelávania: komunikácia prostredníctvom IKT, užívateľský softvér a digitálny obsah v pedagogickej praxi, inovatívne metódy vo vyučovaní cudzích jazykov, využívanie IKT vo vyučovacom procese

Viac o programe...