Centre for Modern Education

Využívanie e-learningu vo vyučovaní cudzích jazykov na základných a stredných školách (AKREDITOVANÝ)


TERMÍN ÚVODNÉHO ŠKOLENIA:

posledný jesenný termín: 30. novembra 2012

ďalšie termíny: jar 2013

 

VZDELÁVACÍ PROGRAM JE AKREDITOVANÝ – číslo rozhodnutia 794/2012 - KV

POČET KREDITOV: 12

POPLATOK ZA VZDELÁVACÍ PROGRAM: 80,- EUR

Druh: aktualizačné vzdelávanie

Komu je program určený:
- učiteľom prvého a druhého stupňa základnej školy
- učiteľom strednej školy
- zahraničným lektorom

Vyučovací predmet: anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk

Obsah vzdelávania:
- zavádzanie IKT a e-learningu do vyučovania predmetu cudzí jazyk
- užívateľský softvér / e-learningový portál v pedagogickej praxi
- príprava inovatívnych vyučovacích hodín predmetu cudzí jazyk
- praktická výučba – učíme inovatívne
Vzdelávací program je účastníkom vzdelávania sprostredkovaný kombinovanou formou prezenčného a dištančného štúdia. Prezenčná časť (v rozsahu 8 hodín) pozostáva:
1. z teoretickej časti – informácie z oblasti zavádzania IKT, e-learningu a digitálneho obsahu do vyučovania, oboznámenie sa s metódou E-U-R,
2. z praktickej časti – práce so špecializovanými e-learningovými portálmi Škola za školou a Rozprávková škola.
Časť vzdelávacieho programu realizovaná dištančnou formou (v rozsahu 42 hodín) bude obsahovo zameraná na samostatnú prácu - prípravu metodických podkladov na konkrétne vyučovacie hodiny predmetu cudzí jazyk, s využitím metódy E-U-R a aktívnym používaním špecializovaných e-learningových portálov Škola za školou a Rozprávková škola a digitálneho obsahu pri príprave na konkrétne vyučovacie hodiny. Praktická časť dištančného vzdelávania zároveň vyžaduje odučenie min. 10 vyučovacích hodín cudzieho jazyka na I. stupni, alebo II. stupni ZŠ, príp. SŠ, inovatívnou formou, s využitím špecializovaných portálov Škola za školou a Rozprávková škola a digitálneho obsahu, ako i poznatkov a praktických zručností nadobudnutých v rámci  teoretickej časti vzdelávacieho programu. Počas dištančnej formy vzdelávania účastník vytvorí minimálne desať metodických príprav, z ktorých minimálne tri odkonzultuje s vybraným lektorom. Na záverečnej prezentácii odprezentuje jednu vybranú vzorovú prípravu.

Čo Vám program ponúka:
- v rámci vzdelávacieho programu si osvojíte základné zručnosti v oblasti narábania s e-learningovým portálom, vhodným pre vyučovanie cudzích jazykov na I. a II. stupni ZŠ a SŠ a zlepšíte si svoje IKT zručnosti
- budete vedieť efektívne vyberať a realizovať vhodné vyučovacie formy a inovatívne metódy vo vzdelávaní s využitím e-learningu
- naučíte sa zostavovať hodinu pomocou inovatívnej metódy E-U-R (Evokácia – Uvedomenie - Reflexia), podporujúcou interaktívne vyučovanie
- získate zručnosť v narábaní s e-learningovým portálom Škola za školou (pre II. stupeň ZŠ a SŠ) alebo Rozprávková škola (pre I. a II. stupeň ZŠ), určeným na vyučovanie cudzích jazykov a v riadení vyučovania s jeho praktickým využitím
- ako účastník vzdelávania získate bezplatne prístup k IKT didaktickej pomôcke – k e-learningovému portálu Škola za školou (učiteľ na II. stupni ZŠ a SŠ) alebo k Rozprávkovej škole (učiteľ na I. stupni ZŠ) po dobu 1 roka pre učiteľa a 20 žiakov – vhodnej pre riadenú výučbu

Podmienky pre zaradenie uchádzača: učiteľ so základnými IKT zručnosťami – s predpokladom zvládať prácu s e-learningovým portálom.
Na kontinuálne vzdelávanie podľa § 35 ods. 4 písm. b) až e) možno prijať pedagogického zamestnanca až po absolvovaní šiestich mesiacov pedagogickej činnosti.

Spôsob prihlasovania sa: písomnou alebo telefonickou žiadosťou o zaslanie prihlášky, jej následným vyplnením a spätným odoslaním na našu adresu.

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie:
Vzdelávací program sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred účastníkmi vzdelávania a lektorom vzdelávania.
V súlade s ustanovením § 35 ods. 6  zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona 390/2011 Z. z. pedagogický zamestnanec s minimálne tromi rokmi pedagogickej činnosti môže požiadať o overenie profesijných kompetencií získaných výkonom jeho pedagogickej činnosti, alebo sebavzdelávaním.

Rozsah: 50 hodín, z toho 8 hod. prezenčne a 42 hod. dištančne

Pre viac informácií o vzdelávacom programe, ďalších termínoch prihlasovania sa a pre zaslanie prihlášky nás, prosím, kontaktujte.