Centre for Modern Education

Využívanie informačno-komunikačných technológií v projektovom vyučovaní (AKREDITOVANÝ)


TERMÍN ÚVODNÉHO ŠKOLENIA:

najbližšie termíny: jar 2013

 

VZDELÁVACÍ PROGRAM JE AKREDITOVANÝ – číslo rozhodnutia 795/2012 - KV

POČET KREDITOV: 14

POPLATOK ZA VZDELÁVACÍ PROGRAM: 140,- EUR

Druh: aktualizačné vzdelávanie

Komu je program určený:
- učiteľom druhého stupňa základnej školy
- učiteľom strednej školy

Obsah vzdelávania:
- zavádzanie IKT a využitie špecializovaných Content management systémov (CMS) v projektovom vyučovaní
- špecializované CMS v pedagogickej praxi
- inovatívne metódy projektového vyučovania
- učíme projektovo – využitie vo vyučovacom procese
Vzdelávací program je účastníkom vzdelávania sprostredkovaný kombinovanou formou prezenčného a dištančného štúdia. Prezenčná časť (v rozsahu 16 hodín) pozostáva:
1. z teoretickej časti – informácie z oblasti zavádzania IKT, využívania CMS a inovatívnych metód v projektovom vyučovaní, oboznámenie sa s metódami projektového vyučovania,
2. z praktickej časti – práce so špecializovanými Content management systémami, vyvinutými pre projektové vyučovanie.
Časť vzdelávacieho programu realizovaná dištančnou formou (v rozsahu 44 hodín) bude obsahovo zameraná na samostatnú prácu - prípravu metodických podkladov na konkrétne vyučovacie hodiny projektového vyučovania zameraného na prierezové témy alebo projektového vyučovania viazaného na konkrétne vyučovacie predmety, s aktívnym používaním špecializovaných CMS. Praktická časť dištančného vzdelávania zároveň vyžaduje odučenie min. 10 vyučovacích hodín projektového vyučovania na II. stupni ZŠ, príp. SŠ inovatívnym spôsobom, s využitím špecializovaných CMS, ako i využitie poznatkov a praktických zručností nadobudnutých v rámci  teoretickej časti vzdelávacieho programu. Účastník vzdelávania vytvorí počas dištančného vzdelávania minimálne desať metodických príprav projektového vyučovania, z ktorých minimálne tri odkonzultuje s vybraným lektorom a odovzdá ako výstup z dištančnej formy vzdelávania. Na záverečnej prezentácii odprezentuje jednu vybranú prípravu.

Čo Vám program ponúka:
- v rámci vzdelávacieho programu si osvojíte základné zručnosti v narábaní so špecializovanými CMS (systém vhodný pre tvorbu online projektových výstupov) a dostupnými IKT v rámci projektového vyučovania
- budete vedieť efektívne vyberať a realizovať vhodné vyučovacie formy a inovatívne metódy vo vzdelávaní s využitím CMS a zlepšíte si svoje IKT zručnosti
- ako účastník vzdelávania získate bezplatne prístup k IKT didaktickej pomôcke – k špecializovanému CMS po dobu 1 roka pre učiteľa a pre 15 žiakov – vhodnej pre projektové vyučovanie

Podmienky pre zaradenie uchádzača: učiteľ so základnými IKT zručnosťami – s predpokladom zvládať prácu s CMS.
Na kontinuálne vzdelávanie podľa § 35 ods. 4 písm. b) až e) možno prijať pedagogického zamestnanca až po absolvovaní šiestich mesiacov pedagogickej činnosti.

Spôsob prihlasovania sa: písomnou alebo telefonickou žiadosťou o zaslanie prihlášky, jej následným vyplnením a spätným odoslaním na našu adresu.

Spôsob ukončovania programu a požiadavky na jeho ukončovanie:
Vzdelávací program sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred účastníkmi vzdelávania a lektorom vzdelávania.
V súlade s ustanovením § 35 ods. 6  zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona 390/2011 Z. z . pedagogický zamestnanec s minimálne tromi rokmi pedagogickej činnosti môže požiadať o overenie profesijných kompetencií získaných výkonom jeho pedagogickej činnosti, alebo sebavzdelávaním.

Rozsah: 60 hodín, z toho 16 hod. prezenčne a 44 hod. dištančne

Pre viac informácií o vzdelávacom programe, ďalších termínoch prihlasovania sa a pre zaslanie prihlášky nás, prosím, kontaktujte.