Centre for Modern Education

Tvorba digitálnych učebných materiálov (AKREDITOVANÝ)


TERMÍN ÚVODNÉHO ŠKOLENIA:

najbližšie termíny: jar 2013

 

VZDELÁVACÍ PROGRAM JE AKREDITOVANÝ – číslo rozhodnutia 788/2012 - KV

POČET KREDITOV: 25

POPLATOK ZA VZDELÁVACÍ PROGRAM: 250,- EUR

Druh: inovačné vzdelávanie

Komu je program určený:
- učiteľom prvého a druhého stupňa základnej školy
- učiteľom strednej školy

Obsah vzdelávania:
- zavádzanie IKT a využívanie digitálnych učebných materiálov vo vyučovaní na I. a II. stupni ZŠ a SŠ
- užívateľský softvér / využitie špecializovaného nástroja na tvorbu digitálnych učebných materiálov v pedagogickej praxi
- inovatívne metódy vo vyučovaní s využitím digitálnych učebných materiálov / tvorba vlastných digitálnych učebných materiálov
- využitie digitálnych učebných materiálov vo vyučovacom procese
Vzdelávací program je účastníkom vzdelávania sprostredkovaný kombinovanou formou prezenčného a dištančného štúdia. Prezenčná časť (v rozsahu 2 x 8 hodín) pozostáva:
1. z teoretickej časti – informácie z oblasti tvorby a používania vlastných digitálnych učebných materiálov vo vyučovaní konkrétnych predmetov, plnohodnotného využívania nástroja na tvorbu digitálnych učebných materiálov,
2. z praktickej časti – práce so špecializovaným nástrojom na tvorbu vlastných digitálnych učebných materiálov (DUM).
Jednotný špecializovaný nástroj DUM poskytuje prostredie vhodné na tvorbu digitálnych učebných materiálov s možnosťou rôzneho obsahového zamerania pre rôzne cieľové skupiny užívateľov výstupov.
Časť vzdelávacieho programu realizovaná dištančnou formou (v rozsahu 94 hodín) bude obsahovo zameraná na samostatnú prácu - prípravu vlastných digitálnych učebných materiálov pre konkrétne vyučovacie predmety (minimálny počet vytvorených vlastných digitálnych učebných materiálov je 10). Výstupom z dištančnej formy štúdia bude ukážka vytvorených 10 digitálnych učebných materiálov. Praktická časť dištančného vzdelávania zároveň vyžaduje odučenie minimálne 10 vyučovacích hodín s využitím vlastných digitálnych učebných materiálov na I. alebo II. stupni ZŠ, príp. SŠ ako i využitie poznatkov a praktických zručností nadobudnutých v rámci teoretickej časti vzdelávacieho programu vo vyučovaní. Praktické vyučovanie tak absolventovi programu poskytne reflexiu na vytvorené digitálne materiály a možnosť ich úpravy na základe spätnej väzby od cieľovej skupiny žiakov a študentov vo vybranom vyučovacom predmete. Na záverečnej prezentácii odprezentuje jednu vybranú vzorovú metodiku.

Čo Vám program ponúka:
- v rámci vzdelávacieho programu si osvojíte základné zručnosti práce s nástrojom na tvorbu vlastných digitálnych učebných materiálov a naučíte sa vytvárať si interaktívne materiály podľa svojich potrieb - pozri nižšie ukážky vytvorených interaktívnych materiálov
- budete vedieť efektívne vyberať a realizovať vhodné vyučovacie formy a inovatívne metódy vo vzdelávaní s využitím digitálnych materiálov a metódy E-U-R
- zlepšíte si svoje IKT zručnosti
- ako účastník vzdelávania získate bezplatne prístup k IKT didaktickej pomôcke – k špecializovanému nástroju na tvorbu digitálnych učebných materiálov (DUM) po dobu 1 roka pre učiteľa a  prístup k vytvoreným DUM pre následné praktické používanie vo vyučovaní
UKÁŽKA 1.
UKÁŽKA 2.

Podmienky pre zaradenie uchádzača: učiteľ so základnými IKT zručnosťami – s predpokladom zvládať prácu s nástrojom na tvorbu digitálnych učebných materiálov.
Na kontinuálne vzdelávanie podľa § 35 ods. 4 písm. b) až e) možno prijať pedagogického zamestnanca až po absolvovaní šiestich mesiacov pedagogickej činnosti.

Spôsob prihlasovania sa: písomnou alebo telefonickou žiadosťou o zaslanie prihlášky, jej následným vyplnením a spätným odoslaním na našu adresu.

Spôsob ukončovania programu a požiadavky na jeho ukončovanie:
Vzdelávací program sa ukončuje záverečnou prezentáciou a pohovorom pred trojčlennou skúšobnou komisiou vymenovanou poskytovateľom inovačného vzdelávania.
V súlade s ustanovením § 35 ods. 6  zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona 390/2011 Z. z . pedagogický zamestnanec s minimálne tromi rokmi pedagogickej činnosti môže požiadať o overenie profesijných kompetencií získaných výkonom jeho pedagogickej činnosti, alebo sebavzdelávaním.

Rozsah: 110 hodín, z toho 16 hod. prezenčne a 94 hod. dištančne

Pre viac informácií o vzdelávacom programe, termínoch prihlasovania sa a pre zaslanie prihlášky nás, prosím, kontaktujte.