Centre for Modern Education

Využívanie digitálneho obsahu vo vyučovaní cudzích jazykov na stredných odborných školách (AKREDITOVANÝ)


TERMÍNY ÚVODNÝCH ŠKOLENÍ:

najbližšie termíny: jar 2013

 

VZDELÁVACÍ PROGRAM JE AKREDITOVANÝ – číslo rozhodnutia 793/2012 - KV

POČET KREDITOV: 11

POPLATOK ZA VZDELÁVACÍ PROGRAM: 75,- EUR

Druh: aktualizačné vzdelávanie

Komu je program určený:
- učiteľom strednej odbornej školy

Vyučovací predmet: anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk

Obsah vzdelávania:
- komunikácia prostredníctvom IKT
- užívateľský softvér a digitálny obsah v pedagogickej praxi
- inovatívne metódy vo vyučovaní cudzích jazykov
- využívanie IKT vo vyučovacom procese
Vzdelávacia aktivita bude realizovaná formou inštruktáží a praktického tréningu v rámci prezenčnej formy (v rozsahu 5 hodín), na ktorú nadväzuje dištančné vzdelávanie (v rozsahu 40 hodín) formou samoštúdia materiálov, používania špecializovaného softvéru (jazykového portálu) a e-mailových konzultácií. Súčasťou vzdelávania je aj praktické vyučovanie na konkrétnych vyučovacích hodinách (minimálne 10), odučených s využitím inovovaných vzdelávacích metód, odovzdanie metodických príprav na 3 t týchto hodín (konzultované, upravené a zhodnotené lektorom školenia), záverečná prezentácia metodických príprav s ukážkou konkrétnej vyučovacej hodiny a praktického využitia nadobudnutých vedomostí. Na záverečnej prezentácii účastník vzdelávania odprezentuje jednu vybranú vzorovú prípravu.

Čo Vám program ponúka:
- v rámci vzdelávacieho programu si osvojíte základné zručnosti v oblasti narábania s e-learningovým portálom www.volant.sk, vhodným pre vyučovanie cudzích jazykov na stredných odborných školách automobilových a školách relevantného zamerania
- zlepšíte si svoje IKT zručnosti
- budete vedieť efektívne vyberať a realizovať vhodné vyučovacie formy a inovatívne metódy vo vzdelávaní s využitím e-learningu, naučíte sa zostavovať hodinu pomocou inovatívnej metódy E-U-R (Evokácia – Uvedomenie - Reflexia), podporujúcou interaktívne vyučovanie cudzích jazykov s využitím IKT
- získate zručnosť v narábaní s e-learningovým portálom www.volant.sk, určeným pre vyučovanie cudzích jazykov a na riadenie výučby
- ako účastník vzdelávania získate bezplatne prístup k IKT didaktickej pomôcke – k e-learningovému portálu VoLanT na vyučovanie cudzích jazykov pre SOŠ po dobu 1 roka pre učiteľa a ďalších 15 prístupov pre žiakov – vhodnej pre riadenú výučbu

Podmienky pre zaradenie uchádzača: učiteľ so základnými IKT zručnosťami – s predpokladom zvládať prácu s e-learningovým portálom.
Na kontinuálne vzdelávanie podľa § 35 ods. 4 písm. b) až e) možno prijať pedagogického zamestnanca až po absolvovaní šiestich mesiacov pedagogickej činnosti.

Spôsob prihlasovania sa: písomnou alebo telefonickou žiadosťou o zaslanie prihlášky, jej následným vyplnením a spätným odoslaním na našu adresu.

Spôsob ukončovania programu a požiadavky na jeho ukončovanie:
Vzdelávací program sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred účastníkmi vzdelávania a lektorom vzdelávania.
V súlade s ustanovením § 35 ods. 6  zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona 390/2011 Z. z . pedagogický zamestnanec s minimálne tromi rokmi pedagogickej činnosti môže požiadať o overenie profesijných kompetencií získaných výkonom jeho pedagogickej činnosti, alebo sebavzdelávaním.

Rozsah: 45 hodín, z toho 5 hod. prezenčne a 40 hod. dištančne

Pre viac informácií o vzdelávacom programe, termínoch prihlasovania sa a pre zaslanie prihlášky nás, prosím, kontaktujte.